2020 Australia Virtual Track Challenge537. ParaCMenTas (TAS)

Velodrome: Silverdome


Team Sprint: 56.83 (actual time) / 55.665 (adjusted time)

Team Pursuit: : (actual time) / : (adjusted time)