2020 Australia Virtual Track Challenge538. EliteW TAS (TAS)

Velodrome: Silverdome


Team Sprint: 55.59 (actual time) / 54.428 (adjusted time)

Team Pursuit: : (actual time) / : (adjusted time)